ÖRNEK;


Sub topla (Byval a as integer, Byval b as integer)
Listbox1.items.clear()
Listbox1.items.add(a*b)
+button1_click
Topla(textbox1.text, textbox2.text)
bir önceki örenkle aynı işlemi yapar. Bunu parametreler atayacaksak kullanırız.

ÖRNEK;

function yazitura()
A ınt(rnd()*2)+1
If a=1 then
Yazitura=”yazi”
Else
Yazitura=”tura”
End ıf
End function
Page_load
Response.write (yazitura(1))
Randamda *2)+1 yazmamızın nedeni random 0-1 arasında değer tutar onu arttırmak için yazıldı.


2) CLASS; Programlamadaki sınıf mantığı doğal yaşamdaki sınıflandırma mantığıyla benzerlik göstermektedir. Canlıların yaptığı hareket etmek, beslenmek, üretmek gibi eylemler programlamada method kavramına karşılık gelmektedir. Kuşlara ait olan gaga, kanat vs. gibi özellikler programlamada nesne özellikleri kavramına eşittir.

* Bir class eklemek için Website-Add New İtem-class seçilir.
Public class gamze
Public ad, soyad As String
Public dogumtarihi as İnteger
Public Function adsoyad()
Adsoyad=ad+” “ soyad
End function
Public function yas1()
Yas1= year(now) –dogumtarihi
End function


-Default.aspx sayfası?
page_load
dim c as new gamze
c.ad=”esra”
c.soyad=”madem”
c.dogumtarihi=1994
pesponse.write (c.ad soyad&” ”& c.yas1)
end sub

ÖRNEK ;


3 tane textboxa girilen notların ortalamasını alıp labela yazdıran program
CLASS SAYFASI=
Public class class2
Public not1, not2,not3 as ınteger
Public function ort1()
Ort1=(not1+not2+not3)/3
End function