DEĞİŞKEN TİPİ DEĞİŞTİRME
Tip değiştirmek için kullanılan hazır fonksiyonlar; Cbool, Cbyte, Cchar, Cdate, Cdoc, Cint, Cing, Cbj, Cshort, CstrStringlerde toplama işlemi yanyana yazdırma anlamındadır.

ÖRNEK:

Button1.click
İf Radiobutton1.Checked=True Then
Button1.backcolor=Drawing.color.red
Else if Radiobutton2.Checked=True Then
Button1.backcolor=Drawing.color.darkblue
End if
SELECT-CASE KOŞUL İFADESİ
ÖRNEK:

Drop downlist1-selectindexchanged
Select case dropdownlist1.selectvalue
Case “Ufuk”
Response.write(“Ufuk seçildi”)
Case “Narin”
Response.write(“Narin seçildi”)
Case “Esra”
Response.write(“Esra seçildi”)
End select